REGLEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN  BIJ STICHTING HET THEATERLAB / HUIS VAN VERVOERING, DE BROEDPLAATS VOOR PODIUMKUNST VOOR 55-PLUSSERS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN

Den Haag, mei 2021

Begrippenlijst

  • Deelnemer/inschrijver: de persoon die staat ingeschreven voor de Zomerschool, LAB project of Huisvoorstelling
  • Schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

Huis van Vervoering is onderdeel van Stichting Het Theaterlab. Stichting Het Theaterlab staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58720375

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Inschrijving en betaling

a. Alleen met een volledig digitaal ingevuld aanmeldformulier en daarna bevestigingsformulier, of een volledig ingevuld en ondertekend bevestigingsformulier per post kun je jezelf opgeven.
b. Met het insturen en ondertekenen of accorderen van het bevestigingsformulier verplicht de inschrijver zich tot het nakomen van de hieraan verbonden financiële verplichtingen.
c. Betaling geschiedt uitsluitend via de bank, per omgaande, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Zomerschool of de Huisvoorstelling, en uiterlijk 1 week voor aanvang van een LAB activiteit. Stichting Het Theaterlab heeft een zakelijke rekening bij de TRIODOS bank met als IBAN NL73 TRIO 0197 7525 27
d. Je bevestigingsformulier is tevens een factuur. 
e. Ontheffing van betaling/restitutie van deelnamegeld in geval van het niet afnemen van lessen is in principe niet mogelijk, behoudens in zeer bijzondere aantoonbare gevallen (bijvoorbeeld bij verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van Huis van Vervoering of als om medische redenen uitschrijving dringend nodig is). Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het artistieke team middels een mail via info@huisvanvervoering.nl
f. Mocht je na betaling onverwacht niet deel kunnen nemen, raden we je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. g. Schade aangebracht aan het gebouw of interieur door toedoen van onderstaande deelnemer zal ter plekke op de deelnemer worden verhaald. 

2. Inschrijving wijzigen

a. Huis van Vervoering doet zijn best de deelnemers in te schrijven, indien van toepassing,  in de eerste groepskeuze, lukt dit niet dan wordt een deelnemer ingeschreven in de tweede groepskeuze.
b. Als je de door jou gemaakte groepskeuze wilt wijzigen (zoals een andere groep of dag) of vragen hebt over betalingen, kun je contact opnemen met Roeland Drost. Deze is via mail te bereiken op  info@huisvanvervoering.nl. Huis van Vervoering kan niet garanderen dat er een andere groep voor de deelnemer gevonden kan worden. In dat geval blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd. 

3. Annulering door de deelnemer 

Deelnemer verplicht zich na opgaaf via het bevestigingsformulier, om het gehele bedrag te voldoen.

a. Uitschrijven: Bij de Zomerschool en de Huisvoorstelling: Tot 2 weken voor aanvang van de start van de activiteit is geen deelnamegeld verschuldigd. Bij uitschrijving tot 1 week voor aanvang van de activiteit, is de helft van het deelnamegeld verschuldigd. Na aanvang van de activiteit is de inschrijver het gehele bedrag verschuldigd. Er vindt nooit restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitschrijven kan alleen per email of brief. 

b. Uitschrijven: bij LAB trajecten: Tot 1 week voor aanvang van de start van de activiteit is geen deelnamegeld verschuldigd. Bij uitschrijving korter dan een week voor aanvang van de activiteit, is de helft van het deelnamegeld verschuldigd. Na aanvang van de activiteit is de inschrijver het gehele bedrag verschuldigd. Er vindt nooit restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitschrijven kan alleen per email of brief. 

4. Annulering door Huis van Vervoering

Huis van Vervoering verplicht zich ten opzichte van haar deelnemers, om de geplande activiteiten zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Huis van Vervoering heeft daarbij het recht om een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld.

a. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de activiteit geannuleerd en krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort.

b. Lesuitval 

Lesuitval is iets wezenlijk anders dan repetities die niet doorgaan. Soms wordt er tijdens huisvoorstellingen ge-deel-repeteerd en zal deelnemer niet aanwezig hoeven zijn. Dit hoort bij het organisch tot stand komen van een voorstelling en valt niet onder lesuitval. Deelnemer zal hierover zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden ten tijde van het repetitieproces.

Bij tijdig bekend zijn van lesuitval zal Huis van Vervoering de deelnemer, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste contactgegevens bij de administratie van Huis van Vervoering bekend zijn. Huis van Vervoering is niet aansprakelijk voor het niet lezen of ontvangen van deze berichten.  

c. Afwezigheid docent(en)
Indien in een traject meer dan twee lessen niet zijn doorgegaan door afwezigheid van een docent(en) en er ook geen vervanging was van een andere docent, kan men een schriftelijk verzoek indienen bij het artistiek team tot restitutie van het deelnamegeld over de niet-genoten lessen. Restitutie van deelnamegeld wordt dus pas gegeven bij uitval van drie of meer momenten.
d. Overmacht Indien een activiteit of een reeks van activiteiten wordt geannuleerd wegens overmacht (b.v. natuurrampen, werkstakingen) zullen wij, na overleg, de activiteit op een later tijdstip hervatten of aanvangen.
e. Corona/pandemie clausule: Als de maatregelingen van de overheid het niet toestaan om lessen/repetities/voorstellingen te organiseren wordt in overleg bekeken of Huis van Vervoering deelnamegeld (gedeeltelijk) terugbetaalt. In voorkomende gevallen kan het zijn dat van het geld al aanschaffingen zijn gepleegd, of huur is voldaan, of werk is verricht. Hier dient volledig transparant naar de betreffende partijen toe gekeken en naar redelijkheid gehandeld te worden. Ook kan er besloten worden, de activiteit op een nader overeen te komen tijdstip te hervatten of aan te vangen. 

5. Tarieven

De tarieven voor deelname aan de verschillende trajecten worden  bij aanvang van de inschrijvingen gecommuniceerd via daartoe geëigende kanalen. Wie in het bezit is van een – door de gemeente Den Haag verstrekte – Ooievaarspas, ontvangt 50% korting op het verschuldigde bedrag. Bij inschrijving kunt u dit aangeven. De Ooievaarspas dient twee maal per jaar te worden gescand om in aanmerking te komen voor de korting. 

Daarnaast kun je 10% korting krijgen op het volwaardige bedrag, wanneer je iemand nieuw aanbrengt die ook deelnemer wordt. Deze persoon heeft nog nooit eerder deelgenomen aan een activiteit van  Huis van Vervoering (en hiervoor bij Grey Vibes). Deze 10% kortingsregeling geldt voor maximaal één nieuw persoon.