Privacyverklaring

Stichting Huis van Vervoering

als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Stichting Huis van Vervoering. Dé broedplaats voor podiumkunst voor 55-plussers van Den Haag en omstreken.

 • Postadres: Beeklaan 171a 2562 AD Den Haag;
 • Site: www.huisvanvervoering.nl;
 • Mail: info@huisvanvervoering.nl;
 • Mobiel: 06-142 68 369 (Roeland Drost, lid artistieke directie);
 • KvK nummer: 58720375.

Huis van Vervoering is onderdeel van Stichting Huis van Vervoering
en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Huis van Vervoering is tevens ‘ondernemer’ in de zin van de Wet op de omzetbelasting (1968).

In het kader van ‘de onderneming’ Stichting Huis van Vervoering en de brede dienstverlening van deze broedplaats voor podiumkunst voor 55-plussers worden persoonsgegevens gedeeld en gebruikt om de taken uit te voeren. Het betreft de persoonsgegevens van:

 • Medewerkers, waaronder zzp’ers, stagiaires, vrijwilligers en bestuurders;
 • Deelnemers;
 • Bezoekers aan onze voorstellingen;
 • Donateurs in de brede zin van het woord;
 • Oud-deelnemers.

Het bewaren, delen en gebruiken van de persoonsgegevens valt binnen de normale bedrijfsvoering van Stichting Huis van Vervoering teneinde de inherente processen en administraties in te richten en te beheren en daarover verantwoording af te leggen.

Het betreft de volgende administraties:

 • De financiële administratie, inclusief de uitwisseling met de accountant;
 • De deelnemersadministratie;
 • De registratie van medewerkers;
 • De bezoekersadministratie.

De bescherming van persoonsgegevens is onderwerp van overleg en afstemming binnen de  Stichting Huis van Vervoering.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Huis van Vervoering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en u voor dat doel deze gegevens hebt verstrekt.

Door het invullen van formulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij kunnen gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer, Leeftijd, en andere relevante gegevens die wij om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze diensten nodig hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de hierboven genoemde administraties:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer.

Aanvullend voor bezoekersadministratie:

 • Reservering/bestelling van voorstellingen

Aanvullend voor de deelnemersadministratie:

 • Productie, zomerschool;
 • Leeftijd;
 • Evt. zelf aangegeven bijzonderheden m.b.t. gezondheid.

Aanvullend voor de financiële administratie:

 • BTW-nummer;
 • Burgerservicenummer;
 • Betalingswijze (op een factuur).

Aanvullend voor de medewerkersadministratie:

 • BTW-nummer;
 • Burgerservicenummer;
 • Betalingswijze (op een factuur);
 • Geboortedatum.

Stichting Huis van Vervoering heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. De realisatie van de activiteiten van de broedplaats in brede zin en de dienstverlening aan de deelnemers, bezoekers en medewerkers waar financiële belangen mee gemoeid zijn moeten op een zorgvuldige manier worden gerealiseerd of behandeld.
Omdat Stichting Huis van Vervoering de dienstverlening altijd wil verbeteren, kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden bijvoorbeeld voor klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor activiteiten die voor u interessant kunnen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Huis van Vervoering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en uw bestelling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Op grond van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de verloning van medewerkers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Huis van Vervoering neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma’s of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de stichting handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Huis van Vervoering bewaart de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn(en) en voor het overige niet langer dan strikt noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor deze gegevens verzameld zijn/worden.

Stichting Huis van Vervoering is als ondernemer wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden zodat deze bij een controle gebruikt kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Huis van Vervoering verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden op grond van een wettelijke verplichting en anders voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Stichting Huis van Vervoering sluit altijd een verwerkersovereenkomst met organisaties of personen die vanuit hun taak of functie toegang hebben tot privacy-gevoelige gegevens. Te denken valt aan organisaties die vanuit of namens de Gemeente Den Haag activiteiten verrichten, zoals De Ooievaarspas, of marketing- en onderzoeksbureaus voor de culturele sector.

Stichting Huis van Vervoering heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken en bewaren van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wanneer u naar onze website surft (www.huisvanvervoering.nl)  bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn overigens volledig anoniem.

Cookies geplaatst door partijen waarvan wij materiaal gebruiken op de website -denk aan de filmpjes van YouTube- vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Als u cookies wenst te verwijderen, kunt u dat doen door de handleiding van uw browser te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Huis van Vervoering.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de stichting rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via info@huisvanvervoering.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart’ te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

In dit kader gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via info@huisvanvervoering.nl een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Onze gedragslijn voor ID-bewijzen geldt niet voor personen die werkzaam zijn op of ten behoeve van onze broedplaats. De overlegging van ID-bewijzen geldt dan als een wettelijke verplichting en valt daarmee onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Stichting Huis van Vervoering wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Huis van Vervoering neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via info@huisvanvervoering.nl

Stichting Huis van Vervoering heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2021.

Den Haag, mei 2021

Stichting Huis van Vervoering.